வெள்ளி, 3 ஏப்ரல், 2009

முதன் முதலில் சாலைகளின் நடுவில் மஞ்சள் கோடு அமைத்து, சாலைகளை இடம் - வலமாகப் பிரித்து நடைமுறைப்படுத்தியது அமெரிக்காவிலுள்ள மிச்சிகன் மாகாணம்.

கருத்துகள் இல்லை: